Микрософт визуал с редистрибутабле 2019 х64 что это
Перейти к содержимому

Микрософт визуал с редистрибутабле 2019 х64 что это

 • автор:

Microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ najnowsze obsługiwane pliki do pobrania

Pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ instaluje biblioteki środowiska uruchomieniowego microsoft C i C++ (MSVC). Wiele aplikacji utworzonych przy użyciu narzędzi Microsoft C i C++ wymaga tych bibliotek. Jeśli aplikacja korzysta z tych bibliotek, przed zainstalowaniem aplikacji należy zainstalować pakiet Microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ w systemie docelowym. Architektura pakietu redystrybucyjnego musi być zgodna z architekturą docelową aplikacji. Wersja pakietu redystrybucyjnego musi być co najmniej tak ostatnia, jak zestaw narzędzi kompilacji MSVC używany do kompilowania aplikacji. Zalecamy użycie najnowszego pakietu redystrybucyjnego dostępnego dla używanej wersji programu Visual Studio z pewnymi wyjątkami zanotowymi w dalszej części tego artykułu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu instalowania i redystrybucji składników programu Visual Studio, zobacz Redystrybucja plików Visual C++.

Visual Studio 2015, 2017, 2019 i 2022

W tej tabeli wymieniono najnowsze obsługiwane pakiety microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ microsoft dla programu Visual Studio 2015, 2017, 2019 i 2022. Najnowsza obsługiwana wersja ma ostatnio zaimplementowane funkcje języka C++, zabezpieczenia, niezawodność i ulepszenia wydajności. Zawiera również najnowsze aktualizacje zgodności ze standardami języka C++ i biblioteki. Zalecamy zainstalowanie tej wersji dla wszystkich aplikacji utworzonych przy użyciu programu Visual Studio 2015, 2017, 2019 lub 2022.

W przeciwieństwie do starszych wersji programu Visual Studio, które mają rzadkie aktualizacje redystryktu, numer wersji nie jest wymieniony w poniższej tabeli dla programu Visual Studio 2015-2022, ponieważ redystrykt jest często aktualizowany. Aby znaleźć numer wersji najnowszej redist, pobierz redist, którego chcesz użyć jednego z poniższych linków. Następnie przyjrzyj się jego właściwościom przy użyciu Eksplorator plików systemu Windows. W okienku Szczegóły wersja pliku zawiera wersję redystry.

Najnowsza wersja usługi Microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++

Najnowsza wersja to 14.38.33135.0

Użyj poniższych linków, aby pobrać tę wersję dla każdej obsługiwanej architektury:

Architektura Link Uwagi
ARM64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe Permalink dla najnowszej obsługiwanej wersji arm64
X86 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Permalink dla najnowszej obsługiwanej wersji x86
X64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe Permalink dla najnowszej obsługiwanej wersji x64. Pakiet redystrybucyjny X64 zawiera pliki binarne ARM64 i X64. Ten pakiet ułatwia instalowanie wymaganych plików binarnych visual C++ ARM64, gdy pakiet redystrybucyjny X64 jest zainstalowany na urządzeniu ARM64.

Pobierz inne wersje, w tym wersje kanału wydania długoterminowego obsługi (LTSC), z my.visualstudio.com.

Uwagi

 • Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2015-2022 nie ma oddzielnych pakietów dla różnych języków. Zawiera ona umowy EULA dla wszystkich obsługiwanych języków.
 • Niektóre pliki do pobrania wymienione w tym artykule są obecnie dostępne w my.visualstudio.com. Zaloguj się przy użyciu konta subskrypcji programu Visual Studio, aby uzyskać dostęp do linków pobierania. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń, użyj istniejącego konta subskrypcji programu Visual Studio. Możesz też utworzyć bezpłatne konto, wybierając pozycję Brak konta? Utwórz je! Link.
 • Wersje programu Visual Studio od programu Visual Studio 2015 współdzielą te same pliki redystrybucyjne. Na przykład wszystkie aplikacje utworzone przez zestawy narzędzi programu Visual Studio 2015, 2017, 2019 lub 2022 mogą korzystać z najnowszych zestawów narzędzi firmy Microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++. Jednak wersja pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ firmy Microsoft zainstalowana na maszynie musi być taka sama lub wyższa niż wersja zestawu narzędzi Visual C++ użytego do utworzenia aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji pakietu redystrybucyjnego do zainstalowania, zobacz Określanie, które biblioteki DLL do ponownej dystrybucji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności binarnej, zobacz Zgodność binarna języka C++ między wersjami programu Visual Studio.
 • Pomoc techniczna dla systemu Windows XP: 8 kwietnia 2014 r. firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemu Windows XP. Bieżące wersje Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2015-2022 obsługują tylko systemy Windows 7, 8.1, 10 i 11. Ostatnia wersja pakiet redystrybucyjny programu Visual C++, która działa w systemie Windows XP dostarczanym w programie Visual Studio 2019 w wersji 16.7 (wersje plików począwszy od wersji 14.27). Zestaw redystrybucyjny jest dostępny w sekcji my.visualstudio.com Pobrane jako Pakiet redystrybucyjny Visual C++ dla Visual Studio 2019 (wersja 16.7). Użyj pola Wyszukiwania, aby znaleźć tę wersję. Aby pobrać pliki, wybierz potrzebną platformę i język, a następnie wybierz przycisk Pobierz .
 • Pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ obsługuje kilka opcji wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje wiersza polecenia dla pakietów redystrybucyjnych.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)

Te linki pobierają najnowsze obsługiwane pakiety microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ firmy Microsoft dla programu Visual Studio 2013. Inne wersje i języki można pobrać z witryny Update for Visual C++ 2013 Redistributable Package lub z witryny my.visualstudio.com.

Architektura Wersja Link
X86 12.0.40664.0 vcredist_x86.exe
X64 12.0.40664.0 vcredist_x64.exe

Inne wersje

 • Wielobajtowa biblioteka MFC dla programu Visual Studio 2013. Ten dodatek MFC dla programu Visual Studio 2013 zawiera wersję zestawu znaków wielobajtowych (MBCS) biblioteki klasy Microsoft Foundation (MFC).
 • Środowisko uruchomieniowe Visual C++ 2013 dla ładowanych bezpośrednio aplikacji systemu Windows 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Środowisko uruchomieniowe języka C++ dla aplikacji systemu Windows 8.1 ładowanych bezpośrednio na blogu zespołu języka C++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4 (nie jest już obsługiwana)

Te linki pobierają najnowsze dostępne pakiety microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ firmy Microsoft dla programu Visual Studio 2012 Update 4. Inne wersje i języki można pobrać z witryny Microsoft pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ Packages for Visual Studio 2012 Update 4 lub my.visualstudio.com .

Architektura Wersja Link
X86 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x86_3161523.exe
X64 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x64_3161523.exe

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (nie jest już obsługiwany)

Program Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1 zakończył wsparcie dodatkowe 14 lipca 2020 r.

Architektura Wersja Link
X86 10.0.40219.325 vcredist_x86.exe
X64 10.0.40219.325 vcredist_x64.exe

Pobierz pliki redystrybucyjne dla innych języków i architektur z:

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1 (nie jest już obsługiwany)

Program Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1 zakończył wsparcie dodatkowe 10 kwietnia 2018 r.

Architektura Wersja Link
X86 9.0.30729.5677 vcredist_x86.exe
X64 9.0.30729.5677 vcredist_x64.exe

Pobierz pliki redystrybucyjne dla innych języków i architektur z:

Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) SP1 (nie jest już obsługiwany)

 • Pliki redystrybucyjne dla architektur X86, X64 i IA64 są dostępne w programie Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update.

Informacje o wersji

 • Informacje o wersji programu Visual Studio 2022
 • Co nowego w języku C++ w programie Visual Studio
 • Visual C++ — co nowego od roku 2003 do 2015
 • Aktualizacje zaplecza MSVC od wersji 17.3 programu Visual Studio 2022
 • Dziennik zmian standardowej biblioteki szablonów (STL)
 • Rok ulepszeń języka C++
 • Przechowywanie wersji kompilatora programu Microsoft Visual C++

Uwagi dotyczące zgodności w języku C++

 • Ulepszenia zgodności języka C++ w programie Visual Studio
 • Ulepszenia zgodności języka C++ w programie Visual Studio 2019
 • Ulepszenia zgodności języka C++ w programie Visual Studio 2017
 • Zgodność języka Microsoft C/C++ z wersją programu Visual Studio

Opinia

Czy ta strona była pomocna?

Opinia

Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://aka.ms/ContentUserFeedback.

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby

Ikona rezygnacji w ramach California Consumer Privacy Act (CCPA) — kalifornijskiej ustawy o ochronie danych osobowych

 • Jasny
 • Ciemny
 • Wysoki kontrast

Загрузки последних поддерживаемых версий Распространяемого компонента Visual C++

Распространяемый компонент Visual C++ устанавливает библиотеки среды выполнения Microsoft C и C++ (MSVC). Для многих приложений, созданных с помощью средств Microsoft C и C++, требуются эти библиотеки. Если приложение использует эти библиотеки, перед установкой приложения необходимо установить пакет Microsoft Распространяемый компонент Visual C++ в целевой системе. Архитектура распространяемого пакета должна соответствовать целевой архитектуре приложения. Распространяемая версия должна быть не менее последней, чем набор инструментов сборки MSVC, используемый для сборки приложения. Мы рекомендуем использовать последнюю распространяемую версию Visual Studio, за исключением некоторых исключений, указанных далее в этой статье.

Дополнительные сведения об установке и распространении компонентов Visual Studio см. в разделе «Распространение файлов Visual C++».

Visual Studio 2015, 2017, 2019 и 2022

В этой таблице перечислены последние поддерживаемые пакеты Microsoft Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017, 2019 и 2022. Последняя поддерживаемая версия имеет последние реализованные функции C++, безопасность, надежность и производительность. Он также включает последние обновления соответствия стандартов языка И библиотекИ C++ . Мы рекомендуем установить эту версию для всех приложений, созданных с помощью Visual Studio 2015, 2017, 2019 или 2022.

В отличие от старых версий Visual Studio, которые имеют редкие обновления redist, номер версии не указан в следующей таблице для Visual Studio 2015-2022, так как редист часто обновляется. Чтобы найти номер версии последнего редиста, скачайте нужный редист, используя одну из следующих ссылок. Затем просмотрите его свойства с помощью Windows проводник. В области сведений версия файла содержит версию redist.

Последняя версия Microsoft Распространяемый компонент Visual C++

Последняя версия 14.38.33135.0

Чтобы скачать эту версию для каждой поддерживаемой архитектуры, используйте следующие ссылки:

Архитектура Установить связь Примечания.
ARM64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe Permalink для последней поддерживаемой версии ARM64
X86 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Permalink для последней поддерживаемой версии x86
X64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe Permalink для последней поддерживаемой версии x64. Распространяемый пакет X64 содержит двоичные файлы ARM64 и X64. Этот пакет упрощает установку необходимых двоичных файлов Visual C++ ARM64 при установке распространяемого компонента X64 на устройстве ARM64.

Скачайте другие версии, включая долгосрочные версии канала выпуска LTSC, из my.visualstudio.com.

Примечания.

 • В Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2015-2022 нет отдельных пакетов для разных языков. Он содержит EULAs для всех поддерживаемых языков.
 • Некоторые загрузки, которые упоминание в этой статье, доступны в настоящее время на my.visualstudio.com. Войдите с помощью учетной записи подписки Visual Studio, чтобы получить доступ к ссылкам скачивания. Если вы запрашиваете учетные данные, используйте имеющуюся учетную запись подписки Visual Studio. Или создайте бесплатную учетную запись, выбрав учетную запись «Нет»? Создайте его! Ссылку.
 • Версии Visual Studio, начиная с Visual Studio 2015, используют те же распространяемые файлы. Например, любые приложения, созданные наборами инструментов Visual Studio 2015, 2017, 2019 или 2022, могут использовать последние Распространяемый компонент Visual C++ Майкрософт. Однако версия Microsoft Распространяемый компонент Visual C++, установленной на компьютере, должна быть той же или выше, чем версия набора инструментов Visual C++, используемого для создания приложения. Дополнительные сведения о том, какую версию распространяемого компонента необходимо установить, см. в разделе «Определение распространяемых библиотек DLL». Дополнительные сведения о двоичной совместимости см. в статье C++ с двоичной совместимостью между версиями Visual Studio.
 • Поддержка Windows XP: корпорация Майкрософт завершила поддержку Windows XP 8 апреля 2014 г. Текущие версии Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2015-2022 поддерживают только Windows 7, 8.1, 10 и 11. Последняя версия Распространяемый компонент Visual C++, которая работает в Windows XP, поставляется в Visual Studio 2019 версии 16.7 (версии файлов, начиная с версии 14.27). Распространяемый компонент доступен в разделе my.visualstudio.com Загрузки как Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2019 (версия 16.7). Используйте поле поиска, чтобы найти эту версию. Чтобы скачать файлы, выберите нужную платформу и язык, а затем нажмите кнопку «Скачать «.
 • Распространяемый компонент Visual C++ поддерживает несколько параметров командной строки. Дополнительные сведения см. в разделе «Параметры командной строки» для распространяемых пакетов.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)

Эти ссылки загружают последние поддерживаемые пакеты microsoft microsoft en-US Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2013. Другие версии и языки можно скачать из обновления для распространяемого пакета Visual C++ 2013 или из my.visualstudio.com.

Архитектура Версия Установить связь
X86 12.0.40664.0 vcredist_x86.exe
X64 12.0.40664.0 vcredist_x64.exe

Другие версии

 • Многобайтовая библиотека MFC для Visual Studio 2013. Эта надстройка MFC для Visual Studio 2013 содержит многобайтовый набор символов (МБ CS) библиотеки классов Microsoft Foundation (MFC).
 • Среда выполнения Visual C++ 2013 для неопубликованных приложений Windows 8.1. Дополнительные сведения см. в разделе «Среда выполнения C++ для неопубликованных приложений Windows 8.1» в блоге команды C++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) с обновлением 4 (больше не поддерживается)

Эти ссылки скачивают последние доступные пакеты microsoft en-US Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2012 с обновлением 4. Другие версии и языки можно скачать из пакетов Microsoft Распространяемый компонент Visual C++ для Visual Studio 2012 с обновлением 4 или с my.visualstudio.com.

Архитектура Версия Установить связь
X86 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x86_3161523.exe
X64 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x64_3161523.exe

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) с пакетом обновления 1 (SP1) (больше не поддерживается)

Архитектура Версия Установить связь
X86 10.0.40219.325 vcredist_x86.exe
X64 10.0.40219.325 vcredist_x64.exe

Скачайте распространяемые файлы для других языков и архитектур:

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) с пакетом обновления 1 (SP1) (больше не поддерживается)

Visual Studio 2008 с пакетом обновления 1 (SP1) достигла конца расширенной поддержки 10 апреля 2018 г.

Архитектура Версия Установить связь
X86 9.0.30729.5677 vcredist_x86.exe
X64 9.0.30729.5677 vcredist_x64.exe

Скачайте распространяемые файлы для других языков и архитектур:

Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) с пакетом обновления 1 (SP1) (больше не поддерживается)

Окончание расширенной поддержки Visual Studio 2005 12 апреля 2016 г.

 • Распространяемые файлы для архитектур X86, X64 и IA64 доступны в microsoft Visual C++ 2005 с пакетом обновления 1 для распространяемого пакета MFC.

Заметки о выпуске

 • Заметки о выпуске Visual Studio 2022
 • Новые возможности C++ в Visual Studio
 • Новые возможности Visual C++ 2003–2015
 • Серверная часть MSVC Обновления с Visual Studio 2022 версии 17.3
 • Журнал изменений стандартной библиотеки шаблонов (STL)
 • Год улучшений C++
 • Управление версиями компилятора Microsoft Visual C++

Заметки о соответствии C++

 • Улучшения соответствия C++ в Visual Studio
 • Улучшения соответствия C++ в Visual Studio 2019
 • Улучшения соответствия C++ в Visual Studio 2017
 • Соответствие языка Microsoft C/C++ версии Visual Studio

Обратная связь

Были ли сведения на этой странице полезными?

Распространение файлов Visual C++

Вы здесь, так как ищете скачивание одного из файлов среды выполнения Visual C++? Перейдите на страницу «Последние поддерживаемые Распространяемый компонент Visual C++ загрузки».

Распространяемые файлы и лицензирование

При развертывании приложения необходимо также развернуть файлы, поддерживающие это приложение. Если любой из этих файлов предоставляется корпорацией Майкрософт, проверка, разрешено ли распространять их. Вы найдете ссылку на условия лицензии Visual Studio в интегрированной среде разработки. Используйте ссылку «Условия лицензии» в диалоговом окне «Сведения о Microsoft Visual Studio». Или скачайте соответствующие EULAs и лицензии из каталога лицензий Visual Studio.

Чтобы просмотреть список «REDIST», на который ссылается раздел «Распространяемый код» условий лицензионного соглашения на программное обеспечение Visual Studio 2022, см . статью «Распространяемые файлы кода для Microsoft Visual Studio 2022»

Чтобы просмотреть список «REDIST», на который ссылается раздел «Распространяемый код» условий лицензионного соглашения Microsoft Visual Studio 2019, см . раздел «Распространяемые файлы кода для Microsoft Visual Studio 2019»

Сведения о просмотре списка REDIST, на который ссылается раздел «Распространяемый код» условия лицензионного соглашения На программное обеспечение Visual Studio 2017, см. в разделе «Распространяемые файлы кода» для Microsoft Visual Studio 2017.

Чтобы просмотреть список redIST, на который ссылается раздел «Распространяемый код» условий лицензионного соглашения на программное обеспечение Visual Studio 2015, см . раздел «Файлы распространяемого кода для Microsoft Visual Studio 2015».

Дополнительные сведения о распространяемых файлах см. в разделе «Определение библиотек DLL для распространения и примеров развертывания».

Поиск распространяемых файлов

Для развертывания распространяемых файлов можно использовать распространяемые пакеты, установленные Visual Studio. В версиях Visual Studio с 2017 года эти файлы называются vc_redist.arm64.exe и vc_redist.x64.exe vc_redist.x86.exe . В Visual Studio 2015, 2017 и 2019 они также доступны под именами vcredist_x86.exe , vcredist_x64.exe и (только 2015). vcredist_arm.exe

Самый простой способ найти распространяемые файлы — использовать переменные среды, заданные в командной строке разработчика. В Visual Studio 2022 распространяемые файлы находятся в папке %VCINSTALLDIR%Redist\MSVC\v143 . В последней версии Visual Studio 2019 вы найдете распространяемые файлы в папке %VCINSTALLDIR%Redist\MSVC\v142 . В Visual Studio 2017 и Visual Studio 2019 они также находятся в %VCToolsRedistDir% . В Visual Studio 2015 эти файлы можно найти в %VCINSTALLDIR%redist\ , где находится языковой стандарт распространяемых пакетов.

В Visual Studio 2022 и 2019 файлы модулей слияния являются частью дополнительного устанавливаемого компонента с именем распространяемых MSM версии> C++ %VCINSTALLDIR%Redist\MSVC\v143\MergeModules . В последней версии Visual Studio 2019 распространяемые модули слияния находятся в %VCINSTALLDIR%Redist\MSVC\v142\MergeModules . В Visual Studio 2019 и Visual Studio 2017 они также находятся в %VCToolsRedistDir%MergeModules . В Visual Studio 2015 они находятся в Program Files [(x86)]\Common Files\Merge Modules .

Установка распространяемых пакетов

Распространяемые пакеты Visual C++ позволяют устанавливать и регистрировать все библиотеки Visual C++. Если вы используете его, запустите его в качестве необходимых компонентов в целевой системе перед установкой приложения. Рекомендуется использовать эти пакеты для развертываний, поскольку они включают функцию автоматического обновления библиотек Visual C++. Пример использования этих пакетов см. в разделе Пошаговое руководство. Развертывание приложения Visual C++ с помощью распространяемого пакета Visual C++.

Каждый Распространяемый компонент Visual C++ пакет проверка для существования более последней версии на компьютере. Если найдена более поздняя версия, пакет не будет установлен. В Visual Studio 2015 или более поздней версии распространяемые пакеты отображают сообщение об ошибке с сообщением о сбое установки. Если пакет выполняется с помощью флага /quiet , сообщение об ошибке не отображается. В любом случае ошибка записывается установщиком Майкрософт, а результат ошибки возвращается вызывающему объекту. В Visual Studio 2015 и более поздних версиях эту ошибку можно избежать, проверка реестра, чтобы узнать, установлена ли более последняя версия. Текущий установленный номер версии хранится в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\14.0\VC\Runtimes\ ключе. Номер версии — 14.0 для Visual Studio 2015, 2017, 2019 и 2022, так как последняя распространяемая версия совместима с предыдущими версиями до 2015 года. Ключ — это arm64 , x86 или x64 в зависимости от установленных версий vcredist для платформы. (В подразделе необходимо проверка Wow6432Node только в том случае, если вы используете Regedit для просмотра версии установленного пакета x86 на платформе x64.) Номер версии хранится в строковом REG_SZ значении Version , а также в наборе Major , Minor Bld и Rbld REG_DWORD значений. Чтобы избежать ошибки во время установки, необходимо пропустить установку распространяемого пакета, если текущая установленная версия является более последней.

Параметры командной строки для распространяемых пакетов

Распространяемый компонент Visual C++ поддерживает несколько параметров командной строки. /h /help Откроется /? всплывающее диалоговое окно , в котором перечислены доступные параметры. Можно указать /install установку, /repair восстановление или /uninstall удаление распространяемого файла. Параметр /layout копирует полное содержимое распространяемого файла в текущем каталоге. По умолчанию распространяемый компонент устанавливает его содержимое и запрашивает у пользователя сведения и необходимость перезапуска после установки. Можно указать /passive параметр, который отображает ход выполнения, но в противном случае не требует взаимодействия с пользователем. Можно также указать /quiet параметр, который не отображает пользовательский интерфейс или требует взаимодействия с пользователем. Параметр /norestart подавляет любые попытки перезапуска. По умолчанию файл журнала создается в %TEMP% . Можно использовать /log filename.txt для входа в определенный файл.

В этом примере команда устанавливает распространяемый компонент x64. Он показывает ход установки, но не требует взаимодействия с пользователем или перезапуска:

vc_redist.x64.exe /install /passive /norestart 

Установка распространяемых модулей слияния

Модули слияния ( .msm файлы) для Распространяемый компонент Visual C++ файлов устарели. Мы не рекомендуем использовать их для развертывания приложений. Вместо этого рекомендуется централизованное развертывание пакета Распространяемый компонент Visual C++. Централизованное развертывание распространяемым пакетом позволяет корпорации Майкрософт самостоятельно обслуживать файлы библиотеки среды выполнения. Кроме того, удаление приложения не может повлиять на другие приложения, которые также используют централизованное развертывание. При использовании распространяемого пакета для централизованного развертывания вы не несете ответственности за отслеживание и обслуживание библиотек среды выполнения. В противном случае обновление файлов библиотеки среды выполнения требует обновления и повторного развертывания установщика .msi . Ваше приложение может быть уязвимо для ошибок или проблем безопасности до тех пор, пока вы не сделаете это.

Распространяемые модули слияния должны быть включены в пакет установщика Windows (или аналогичный пакет установки), используемый для развертывания приложения. Дополнительные сведения см. в разделе «Распространение с помощью модулей слияния». Пример см. в пошаговом руководстве. Развертывание приложения Visual C++ с помощью проекта установки.

Установка отдельных распространяемых файлов

Также можно напрямую установить распространяемые библиотеки DLL в локальной папке приложения. Локальная папка приложения — это папка, содержащая исполняемый файл приложения. По соображениям обслуживания мы не рекомендуем использовать это расположение установки.

Потенциальные ошибки во время выполнения

Если Windows не удается найти один из БИБЛИОТЕК DLL распространяемой библиотеки, необходимых приложению, он может отобразить сообщение, аналогичное следующему: «Не удалось запустить это приложение, так как библиотека.dll не найдена. Переустановка приложения может устранить эту проблему».

Чтобы устранить эту ошибку, убедитесь, что установщик приложения правильно выполняет сборку. Убедитесь, что распространяемые библиотеки развертываются правильно в целевой системе. Дополнительные сведения см. в разделе Основные сведения о зависимостях приложения Visual C++.

Связанные статьи

Распространение с помощью модулей слияния
Описывает использование модулей слияния Распространяемый компонент Visual C++ для установки библиотек среды выполнения Visual C++ в качестве общих библиотек DLL в папке %windir%\system32\ .

Распространение элементов ActiveX Visual C++
Описание процедуры повторного распространения приложения, которое использует элементы управления ActiveX.

Распространение библиотеки MFC
Описание процедуры повторного распространения приложения, которое использует MFC.

Распространение приложения ATL
Описание способа распространения приложения, которое использует ATL. В Visual Studio 2012 и более поздних версиях библиотека ATL не требуется.

Примеры развертывания
Ссылки на примеры, демонстрирующие развертывание приложений Visual C++.

Развертывание классических приложений
Представлены технологии развертывания Visual C++ и связанные понятия.

Microsoft Visual C++ Redistributable dla Visual Studio 2019, 2017 i 2015 14.32.31332

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku pomyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.

Microsoft Visual C++ Redistributable dla Visual Studio 2019, 2017 i 2015 to najnowszy zestaw bibliotek umożliwiający uruchamianie w systemie Windows wielu aplikacji stworzonych przy pomocy narzędzi programistycznych Microsoftu, od razu agregujący aż trzy wersje środowiska Visual Studio.

Biblioteki te są potrzebne, aby aplikacja napisana z wykorzystaniem Visual C++ 2019, 2017 lub 2015 mogła zostać uruchomiona w systemie użytkownika, w którym nie są obecne narzędzia programistyczne Microsoftu. Brak opisywanej biblioteki najczęściej objawia się komunikatem błędu oznajmiającym, że aplikacja nie może odnaleźć odpowiednich plików bibliotek DLL. Niektóre programy już w trakcie instalacji sprawdzają, czy biblioteki VC++ są obecne w systemie i oferują ich automatyczną instalację. Często jednak należy to zrobić samodzielnie.

Raz zainstalowane biblioteki VC++ mogą być wykorzystywane przez wszystkie aplikacje w systemie, które ich potrzebują. Nie ma więc konieczności ich instalowania oddzielnie dla każdego programu, który ich wymaga.

Uwaga!

Biblioteki VC++ dostępne są w wersji 32-bitowej (x86) oraz 64-bitowej (x64). Nie ma tu jednak znaczenia, jaką wersję systemu operacyjnego posiadamy. Decydującym czynnikiem jest architektura aplikacji, dla której instalujemy pakiet bibliotek. Jeśli więc uruchamiamy aplikację 32-bitową na systemie 64-bitowym, powinniśmy wybrać 32-bitowe biblioteki.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *